Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla kulečníku - POOL

31. 5. 2006

P O O L

1. Vybavení

1.1. Kulečníkový stůl

Aby byl správně pochopen výklad pravidel, musí být stůl následovně označen:

 A. přední bod

B. přední linie

C.střední bod

D. zadní bod

E. prodloužená linie

F. přední pole

G. přední mantinel

H. zadní mantinel

Obrazek

1.2. Postavení koulí

Při stavění koulí musí být použit trojúhelník. Přední koule musí být postavena na zadním bodu, ostatní koule musí být za touto koulí v těsném kontaktu vedle sebe.

1.3. Velikost poolových stolů

Označení hrací plocha (cm)vnější rozměry (cm)
6 ft (a)91,45 x 182,90123,90 x 215,90
6 ft (b)94,00 x 188,00127,00 x 221,60
7 ft101,00 x 202,00134,00 x 235,60
8 ft 111,80 x 223,60145,40 x 257,20
9 ft127,00 x 254,00160,00 x 287,00

2. Zahájení hry

Oba hráči postaví jednu kouli na přední linii a najednou zahrají svoji kouli přes zadní mantinel zpět k přednímu mantinelu. Hráč, jehož koule se zastavila blíže k přednímu mantinelu má právo volby, kdo provede začáteční strk. Toto právo zaniká, jestliže:

 • koule se dotkne dlouhého mantinelu
 • koule se dostane na polovinu spoluhráče
 • koule se nedotkne zadního mantinelu
 • koule spadne do díry
 • koule dojede k rohové díře u předního mantinelu tak pomalu, že se zastaví za hranou předního mantinelu

3. Základní chyby

Jestliže se hráči nepodaří kouli dostat korektním způsobem do díry, odchází od stolu a ke hře přistupuje jeho protihráč. Stejně tak, jestliže hráč zahraje předem určenou kouli do jiné díry (8-Ball a 14/1).

4. Chyby (faul)

Definice chyby:

 1. Bílá koule nezasáhne žádnou barevnou kouli (u všech poolových disciplín) nebo netrefí určitou kouli jako první (8-Ball nebo 9-Ball). Hraje-li se s bílou koulí, která lpí s barevnou koulí, ne započítává se toto jako zásah této koule.
 2. Bílá koule sice zasáhne určitou kouli jako první (všechny poolové disciplíny), ale přitom se žádná koule nedotkne mantinelu ani nespadne do díry.
 3. Bílá koule spadne do díry.
 4. Bílá koule vypadne z hrací plochy.
 5. Jiná koule vypadne z hrací plochy (mimo disciplíny 14/1).
 6. Je-li zápas řízen rozhodčím, považuje se za chybu dotknutí se jakékoliv koule tágem, oděvem či tělem před, během nebo po strku (pokud zápas není řízen rozhodčím, považuje se za chybu dotknutí se bílé koule ve hře, záměrné dotknutí se jiné barevné koule nebo náhodné dotknutí se jiné barevné koule, mající jakýkoliv vliv na výsledek strku. Za chybu se nepovažuje náhodný dotyk jiné barevné koule, nemající vliv na výsledek strku. Je na uvážení hráče, který zrovna nehraje, zda ponechá koule v nové poloze či zda trvá na jejich vrácení do polohy původní).
 7. Hra do koule, která lpí na mantinelu a pak tato nesrazí jinou kouli do díry nebo se nedotkne jiného mantinelu nebo nedovolí bílé kouli, aby zasáhla jakýkoliv mantinel.
 8. Zahrání strku, aniž by hráč měl alespoň jednu nohu na podlaze.
 9. Hra s koulemi, které jsou v pohybu (i točící se koule se považuje za pohyb).
 10. Jestliže se bílá koule dotkne nejprve koule, která lpí na mantinelu nebo na samotné hrané kouli, musí poté následovat buď:
  1. sražení některé koule do díry, nebo
  2. kontakt hrané koule s mantinelem, nebo naražení lpící koule na mantinel (nikoliv pouhé její odražení se od mantinelu, k němuž lpěla). Pokud není vyhověno jednomu z těchto požadavků, jedná se o chybu. (14.1 a jiné hry specifikují doplňkové požadavky a použití tohoto pravidla; viz specifická herní pravidla).
 11. Jestliže hráč provede strk extrémně spodem se záměrem přinutit kouli přeskočit nějakou překážku, udělal chybu. Dojde-li k tomuto strku nedopatřením, nehodnotí se strk jako chyba.
 12. Pokud bílá koule nelpí na jiné hrací kouli, považuje se za chybu, když se tágo dotkne bílé koule dvakrát nebo je-li s ní ještě v kontaktu v době, kdy bílá koule narazí na jinou hrací kouli.
 13. Pokud je koule vzdálena od mantinelu max. do průměru koule, lze do ní hrát na jistotu jen 2x po sobě.
 14. Dotkne-li se bílá koule jakékoli koule schované v kapse stolu (je-li tato již naplněna kapsami).
 15. Dotkne-li se hráč při stavění bílé koule touto koulí jiné barevné koule.

Postih chyb ve hře:

Protihráč si umístí rukou bílou kouli na libovolné místo stolu a pokračuje ve hře. Postavení ostatních koulí na stole se nemění. Dopustí-li se hráč při strku více chyb, počítá se jen jedna.

Postih po třech chybách:

Jestliže se hráč dopustí chyby, tato se mu zaznamená (vyjma zahajovacího strku u disciplíny 14/1). Je-li jeho další strk podle pravidel (tj. koule je potopena nebo je zahrána na mantinel) je předešlá chyba vymazána. Jestliže tento hráč udělá při svém dalším strku opět chybu, zapíše se mu tato chyba jako druhá v pořadí. Také tyto obě chyby budou vyškrtnuty, je-li následující strk dle pravidel. Jestliže hráč přesto udělá třetí chybu, je proti němu postupováno následovně:

 1. U disciplíny 14/1 .............................................................srážkou 15 bodů. Protihráč pak může požádat o nové postavení všech koulí a hráč, který se dopustil tří chyb musí znovu začít začátečním strkem.
 2. U disciplín 8-Ball a 9-Ball znamenají tři chyby ztrátu celé hry.

Má-li hráč již 2 chyby, musí být na tuto skutečnost upozorněn rozhodčím nebo protihráčem. Jinak by se nemohl uplatnit trest po třech chybách a hráči by zůstaly chyby pouze dvě.

Po chybě

Po chybě se postupuje následovně:

 1. Hráč ukončí svůj náběh.
 2. Všechny koule sražené v souvislosti s chybou do díry se vrátí na zadní tečku nebo na prodlouženou linii (vyjma protihráčových koulí u disciplíny 8-Ball). Toto pravidlo se také většinou nepoužívá v disciplíně 9-Ball.
 3. Protihráč si může vylepšit postavení bílé koule (vyjma 14/1 - zde je tehdy, je-li bílá koule potopena do díry nebo opustila-li hrací plochu).
 4. Protihráč může požádat o vylepšení postavení, dovolují-li to pravidla.

Pravidlo pro vylepšení postavení

Hráč, který má potrestat chybu, vezme bílou kouli do ruky a položí ji na kterékoli místo na kulečníkovém stole (8-Ball a 9-Ball; ne však po chybě při zahajovacím strku), nebo ji položí do předního pole (u disciplíny 14/1 - byla-li koule zahrána do díry nebo opustila kulečníkový stůl, u disciplín 8-Ball a 9-Ball po chybě při zahajovacím strku).

Po vylepšení postavení bílé koule v předním poli nesmí být přímo zahrána žádná koule v předním poli (kromě disciplíny 14/1 při vylepšení postavení se současným novým postavením koulí do trianglu). Bílá koule musí být zahrána z předního pole s tím, že se může vrátit zpět.

Dvojité vylepšení postavení je dovoleno jen tehdy, je-li bílá koule položena do předního pole a cílová koule (všechny cílové koule) leží v předním poli. Pak může být cílová koule položena na zadní bod. Leží-li všechny cílové koule v předním poli, pak ta koule, která leží nejblíže přední linii, bude nově postavena. Mají-li dvě nebo více koulí stejnou vzdálenost od přední linie, vezme se ta koule, která leží nejblíže rozehrávacímu bodu. Leží-li cílová koule dle pravidel mimo přední pole a bude zahrána bílou koulí (jen pro vylepšení postavení koulí), pak bílá koule nemusí opustit přední pole. Bude-li zahrána bílá koule ven z předního pole, smí se do něj vrátit a tam zasáhnout jako první cílovou kouli.

5. Hra na jistotu

Všeobecně

Strky na jistotu jsou dovoleny. Po zasažení cílové koule bílou koulí, se musí tato cílová koule nebo jiná koule nebo bílá koule dotknout mantinelu nebo musí být některá koule sražena do díry. Jestliže se toto nepodaří, nastává chyba a hraje druhý hráč.

Koule potopené při strku na jistotu

Je-li sražena při strku na jistotu barevná koule do díry, musí být znovu postavena do hry (Výjimka: protihráčova koule u 8-Ball a u 9-Ball - zde není nutné ohlášení a hráč pokračuje ve hře

Ohlašování

Strk na jistotu musí být ohlášen (mimo 9-Ball).

6. Definice

Vracení koulí (vyjma disciplíny 9-Ball)

Všechny koule potopené v souvislosti s chybou nebo strkem na jistotu a také koule, které nebyly ohlášené nebo nespadly do ohlášené díry se musí vrátit na hrací plochu. Musí-li se vrátit více jak jedna cílová koule, jsou tyto koule vráceny na zadní bod a dále pak na prodlouženou linii, co nejblíže vedle sebe. Vrácené koule se musí vzájemně dotýkat, ale nesmí se dotknout žádné jiné koule. Jen je-li prodloužená linie již zcela zaplněna, postaví se koule od zadního bodu směrem k přednímu bodu. Koule vrací zpět rozhodčí a hráč, který má pokračovat ve hře může požádat o jejich nové narovnání.

Všeobecná pravidla

 • Dostane-li se bílá koule do klidu mimo hrací plochu, pak je to chyba.
 • Dostane-li se do klidu mimo hrací plochu jedna z cílových koulí, je to také chyba (vyjma disciplíny 14/1). V obou případech je hra přerušena a hráč, který má pokračovat ve hře vezme bílou kouli do ruky. Cílové koule jsou postaveny na zadní bod (vyjma protihráčových koulí u disciplíny 8-Ball).
 • Opustí-li bílá nebo některá z cílových koulí hrací plochu ale vrátí se sama zpět, pak to není chyba.
 • Svítidlo nad kulečníkem je součástí kulečníku. Dotkne-li se svítidla koule, která vyskočila a vrátí se zpět na hrací plochu, pak to není chyba.
 • Je-li bílá nebo cílová koule zahrána do díry a sama se vrátí zpět na hrací plochu, nepočítá se, že by kdy byla do díry sražena. Koule zůstává tam, kde se ustálí.
 • Pokud by se snad koule pohnuly vnějším zásahem, bude se je snažit rozhodčí rozmístit na původní místa. Pokud bude mít takovýto rušivý zásah vliv na výsledek strku, rozmístí je rozhodčí do původních poloh před provedením strku a hráč zahraje strk znovu. Pokud takovýto rušivý zásah nemá vliv na výsledek strku, rozhodčí vrátí koule na místa a hra pokračuje.
 • Pokud koule, která se ustálila velmi blízko díry je vnějšími vlivy do této díry sražena, umístí ji rozhodčí k téže díře znovu a to co nejblíže původní poloze. Hráč, který je na řadě, pak smí pokračovat ve hře.
 • Koule, která spadne do díry "sama od sebe" poté co byla v klidu 5 sekund nebo déle se přemístí do její původní polohy před pádem a hra pokračuje. Hráči, který zrovna hraje, je tedy dovoleno pokračovat.
 • Hráčům není dovoleno označovat si mantinely nebo potah stolu křídou apod. za účelem lepšího odhadu úhlů. Tato činnost se považuje za chybu a je považována za nesportovní chování.
 • Jestliže hráč mezi jednotlivými strky dělá nepřiměřeně dlouhé přestávky, může být rozhodčím napomenut. Ignoruje-li hráč toto napomenutí, je to považováno za nesportovní chování.
 • Hráčům není dovoleno používat kouli, trojúhelník nebo jiné pomůcky na měření šířky ke zjišťování, zda bílá nebo cílová koule projde mezerou, apod. Jako pomůcku k posuzování šířky mezer lze použít pouze tágo, ale pouze pokud je při tom drženo v ruce. Ostatní případy jsou posuzovány jako nesportovní chování.

8-Ball

1. Všeobecně

Disciplína 8-Ball se hraje s jednou bílou koulí a 15-ti číslovanými koulemi. 14 barevných koulí je rozděleno do dvou skupin. Koule 1-7 jsou celobarevné a koule 9-15 jsou tzv. půlené. Koule se staví do tvaru trojúhelníku tak, že přední koule v trojúhelníku se postaví na zadní bod. O tom, kdo zahraje jako první rozhodne rozehrávací strk. Hráč, který vyhraje v první hře určí, kdo bude začínat ve hře následující.

2. Začátek hry

Postavení koulí

Koule č. 8 se postaví do středu trojúhelníku. Ostatní koule se postaví podle libosti do trojúhelníku, ale ne tak, aby jedna strana trojúhelníku obsahovala koule pouze z jedné skupiny. Rohové koule na základně trojúhelníku musí být každá z jiné skupiny.

Začáteční strk

Začínající hráč položí bílou kouli kamkoli do předního pole. Hráč musí poslat nejméně 4 koule na mantinel nebo alespoň jednu kouli do díry. Nepodaří-li se to, nebo hráč udělá jinou chybu, pak jeho soupeř může:

 • akceptovat postavení koulí tak jak leží a ujmout se hry
 • provést vylepšení postavení bílé koule v předním poli
 • nechat všechny koule nově postavit a určit, kdo provede znovu začáteční strk.

Spadne-li při začátečním strku koule č. 8 do díry a nedošlo k žádné chybě, pak ten samý hráč provede začáteční strk znovu. Spadne-li při začátečním strku koule č. 8 do díry a došlo-li zároveň k chybě, určí protihráč, kdo provede nový začáteční strk.

3. Hra

Volba číselné skupiny

Jestliže po správném začátečním strku nespadne žádná cílová koule do díry, může hráč, který se ujme hry, zahrát do jakékoli cílové koule (mimo koule č. 8) bez ohlášení.

Potopí-li hráč při začátečním strku jednu nebo více cílových koulí, může si vybrat jakoukoli skupinu kouli, ale již pro další strk musí ohlásit cílovou kouli a díru, do které má koule spadnout. Teprve je-li tato příští koule korektně určena a potopena, připadne tato skupina koulí hráči.

Průběh hry

Hráč pokračuje ve hře tak dlouho, pokud jsou korektně potápěny koule správné skupiny. Toto platí také, jestliže současně se svojí koulí potopí i kouli ze soupeřovy skupiny.

Koule se na stůl nevrací. Kombinované a karambolové strky jsou povoleny a nemusí být jako takové ohlášeny, pokud se bílá koule alespoň dotkne jako první koule z vlastní skupiny. Nepotopí-li hráč určenou kouli ze správné skupiny do určené kapsy nebo dojde k chybě, ukončí svoji hru a hry se ujímá protihráč.

Vítězství ve hře

Hru vyhrává ten hráč, který korektně potopí kouli č. 8 do předem ohlášené díry za předpokladu, že všechny koule jeho skupiny jsou již potopeny.

Ztráta hry

Hra je pro hráče ztracena, jestliže:

 • koule č. 8 bude potopena předčasně (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 se ustálí mimo kulečníkový stůl (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 je potopena s chybou (vyjma začátečního strku),
 • koule č. 8 je potopena do jiné než určené díry,
 • hráč udělá 3 chyby za sebou.

Vylepšení postavení po chybě

Po chybě může následující hráč vzít bílou kouli do ruky a položit ji na jakékoli místo hrací plochy a zahrát jakýmkoli směrem (vyjma hry po chybě po začátečním strku).

Ohlašování

Po prvním nutném ohlášení strku musí být všechny koule a díry ohlášené, kromě případu, že rozhodčímu bude zřejmé, jaká koule do které díry má být potopena. Hráč je za ohlášení strku (koule a díry) zcela odpovědný. Jestliže hráč na ohlášení zapomene, je na uvážení rozhodčího, zda bude potopenou kouli akceptovat nebo se rozhodne pro chybu. Rozhodne-li se pro chybu, vrátí se potopená koule na zadní bod. Je-li bez korektního ohlášení potopena koule č. 8 a rozhodčí nebude akceptovat neohlášenou díru, je celá hra pro hráče ztracena.

9-Ball

1. Všeobecně

9-Ball se hraje s bílou koulí a devíti barevnými koulemi číslovanými od č.1 do č.9. Koule se staví do kosočtverce tak, že přední koule kosočtverce leží na zadním bodu. Hráč musí vždy zasáhnout jako první kouli s nejnižším číslem (tzn. kouli č. 1, je-li tato na stole, dále kouli č. 2, atd.) Hráč nemusí ohlašovat ani kouli ani díru. Hráč, který vyhrál první hru určí, kdo provede příští začáteční strk.

2. Začátek hry

Postavení koulí

Koule č.1 musí ležet na zadním bodu a koule č.9 ve středu kosočtverce. Ostatní koule mohou být umístěny v kosočtverci dle libosti.

Začáteční strk

Začínající hráč položí bílou kouli kamkoli do předního pole. Začáteční strk je korektní, je-li zasažena koule č.1 jako první a dotkla-li se alespoň 1 barevná koule mantinelu nebo spadla do díry. Strky na jistotu nejsou při začátečním strku povoleny.

Byly-li zasažena jako první koule s nejnižším číslem a jakákoli barevná koule (nebo více barevných koulí) byla sražena do díry, pak hráč sehraje i další strk (přičemž opět musí zasáhnout jako první kouli s nejnižším číslem). Nepodaří-li se zasáhnout kouli s nejnižším číslem jako první nebo se alespoň 4 barevné koule nedotknou mantinelu nebo nebyla potopena žádná barevná koule nebo došlo k jiné chybě, nastává chyba při začátečním strku. Následující hráč pak má volnou opravu bílé koule po celém stole.

Zahraje-li hráč správně do koule s nejnižším číslem a přitom spadne koule č.9 do díry, pak hráč tuto hru vyhrál.

"Push-out"

Hráč, který hraje bezprostředně po správně zahraném začátečním strku může zahrát tzv. "Push-out". Při tomto strku se bílá koule nemusí dotknout žádné barevné koule ani žádného mantinelu. Pravidlo o chybách č.1 a č.2 (viz. definice chyby) jsou přitom zrušena. Ostatní pravidla o chybě platí dál. Není-li úmysl zahrát "Push-out" zřejmý, musí jej hráč ohlásit, jinak by se strk počítal jako normální strk. Po správně zahraném "Push-out" může hráč, který má pokračovat ve hře buď převzít postavení koulí nebo dát hráči, který "Push-out" zahrál, možnost pokračovat ve hře. Strk "Push-out" se nepočítá jako chyba, nebylo-li porušeno žádné pravidlo (kromě 1. a 2. pravidla) o chybách. "Push-out", který odporuje pravidlům je považován za chybu.

3. Hra

Průběh hry

Pokud hráč zasahuje kouli s nejnižším číslem jako první a tuto nebo jinou barevnou kouli přitom potápí do díry, smí pokračovat ve hře.

Vítězství ve hře

Hra je vyhrána, jakmile je potopena dle pravidel koule č. 9.

Ohlašování

U disciplíny 9-Ball není potřeba ohlašovat žádný strk (ani kouli, ani díru.

Ztráta hry

Hra je ztracena, jestliže hráč udělá 3 chyby za sebou.

Vylepšení postavení po chybě

Po chybě může vzít následující hráč bílou kouli do ruky a položit ji kamkoli na stůl a zahrát jakýmkoli směrem.

14/1

1. Všeobecně

Disciplína 14/1 se hraje s bílou koulí a 15-ti barevnými koulemi, které jsou číslovány od 1 do 15-ti. Koule se staví do trojúhelníku tak, aby první koule stála na zadním bodu. Hráč musí ohlašovat kouli i díru. Za každý ohlášený strk, při kterém byla korektně potopena barevná koule je hráči připsán 1 bod.

2. Začátek hry

Postavení koulí

15 koulí je uspořádáno jakkoli v trojúhelníku.

Začáteční strk

Začínající hráč si postaví bílou kouli kamkoli do předního pole a má 2 možnosti zahájení hry:

 • ohlásí strk na jistotu. Hráč pak musí rozehrát trojúhelník z koulí tak, aby se alespoň 2 cílové koule dotkly ohraničení hrací plochy a bílá koule mantinelu.
 • ohlásí určitou cílovou kouli a díru. Jestliže se mu tento ohlášený strk podaří, může pokračovat ve hře.

Nepodaří-li se hráči začáteční strk dle pravidel, obdrží -2 body. Ohlásí-li hráč strk na jistotu a ten se mu nepodaří, může hráč, který má ve hře pokračovat požádat, aby první hráč opakoval svůj začáteční strk, a to tak dlouho, dokud neprovede začáteční strk dle pravidel. Za každý nový chybný pokus obdrží postižený hráč -2 body. Pravidlo o třech po sobě jdoucích chybách nemá v tomto případě uplatnění. Jestliže se začínajícímu hráči nepodaří potopit ohlášenou kouli, ale alespoň dvě cílové koule se dotknout ohraničení hrací plochy a bílá koule se dotkne mantinelu, pak musí pokračující hráč převzít postavení koulí takové, jaké je. Spadne-li při začátečním strku do díry bílá koule nebo se zastaví mimo hrací plochu, znamená to pro hráče -1 bod. Hra může začít teprve tehdy, když hráč zahraje začáteční strk dle pravidel.

3. Hra

Body

Hráči je připsán za každou korektně ohlášenou a potopenou kouli +1 bod. Potopí-li hráč jedním strkem také jiné koule, obdrží za každou tuto potopenou kouli další +1 bod. Potopí-li ohlášená koule jiné koule do díry, pak obdrží hráč za každou tuto potopenou kouli +1 bod. Není-li potopena ohlášená koule nebo je potopena do neohlášené díry, bude tato i ostatní koule potopené v tomto případě, vráceny zpět na kulečníkový stůl a to na zadní bod a dále na prodlouženou linii. Tyto koule se staví podle libosti (bez ohledu na pořadí) a co nejblíže k sobě.

Dopustí-li se hráč chyby, je mu odebrán 1 bod (jeho skóre může být i záporné).

Průběh hry

Pokud hráč potápí ohlášené koule do ohlášených děr, může pokračovat ve hře. Kombinované a karambolové strky jsou povoleny a jako takové nemusí být ohlášeny. Jakmile není koule korektně potopena nebo dojde k jiné chybě, hry se ujímá soupeř. Hráč může potopit prvních 14 koulí, ale dříve než provede další strk, postaví rozhodčí těchto 14 již potopených koulí zpět do trojúhelníku tak, že zanechá prázdný prostor místo přední koule v trojúhelníku. Jakmile jsou koule postaveny, může hráč ihned pokračovat ve hře. Nemusí přitom zahrát do osamoceně stojící patnácté koule. Hráč pokračuje ve hře tak dlouho, dokud se nedopustí chyby nebo nesehraje strk na jistotu nebo nedosáhne předem určeného počtu bodů (limitu).

Vítězství ve hře

Hráč, který dosáhl předem určeného počtu bodů, vyhrává.

Ohlašování

Disciplína 14/1 je hrou, ve které hráč musí před každým strkem ohlásit kouli a díru.

Koule, která překáží postavení koulí

Potopí-li hráč čtrnáctou i patnáctou kouli jedním strkem, obdrží +2 body a všechny koule se postaví do trojúhelníku. Hráč rozehraje trojúhelník z toho místa, kde se bílá koule po předešlém strku zastavila.

Leží-li patnáctá koule v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se tato koule na přední bod. Je-li přední bod již obsazen bílou koulí, pak se tato 15-tá koule postaví na střední bod.

Leží-li obě (15-tá i bílá koule) v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se všech 15 koulí do trojúhelníku a bílá koule do předního pole.

Leží-li bílá koule v trojúhelníku nebo v jeho těsné blízkosti, postaví se:

 • kamkoli do předního pole za předpokladu, že 15-tá koule leží mimo toto přední pole
 • na přední bod a je zahrána jakýmkoli směrem, leží-li 15-tá koule v předním poli
 • na střední bod, je-li 15-tá koule tak blízko u předního bodu, že tam nemůže být bílá koule postavena.

Ve všech těchto případech záleží na hráči, zda zahraje do 15-té koule nebo do koulí v trojúhelníku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(Michal, 9. 10. 2009 12:17)

Ahoj mam dotaz, jaka je vzdalenost predniho bodu(cary) a zadniho bodu od mantinelu? Diky muj e-mail: jundal@seznam.cz